PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Přepravní podmínky

Provozovatel webových stránek taxi-airport24.cz - Hama travel, s.r.o. IČ: 19621191 se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, 110 00 (dále jen provozovatel) webových stránek www.taxi-airport24.cz vydává tyto přepravní podmínky:

 

I. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů (klientů)webové stránky www.taxi-airport24.cz kteří využijí objednávkového formuláře umístěného na této stránce nebo telefonickou objednávku na Call centrum dispečinku +420 773 636 655 (dále jen klient)

2. Tyto obchodní podmínky se vstoupí v platnost, nebudou-li mezi provozovatelem a          uživatelem sjednány vzájemné práva a povinnosti písemnou formou jinak.

3. Uživatel vyslovuje s těmito obchodními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář.

 

II. Vymezení pojmů.

1. Provozovatelem webových stránek je www.taxi-airport24, IČ: 19621191, se sídlem:  Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, 110 00

2. Uživatelem se rozumí kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (klient), která využije    objednávkového formuláře zveřejněného na stránce a formulář níže uvedeným způsobem   odešle.

 

III. Návrh na uzavření smlouvy

1. Vyplněním údajů v objednávce, kterými jsou jméno a kontaktní údaje uživatele, informace   o datu a místu nástupu a výstupu, číslu letu, počtu přepravovaných osob, popř. ceně za přepravu, a odesláním vyplněného formuláře, činí uživatel návrh na uzavření smlouvy o přepravě vybranému okruhu dopravců.

2. Po odeslání vyplněného formuláře je provozovatel povinen do 60 minut od přijmutí   formuláře potvrdit uživateli obdržení návrhu na uzavření smlouvy SMS zprávou zaslanou na zadané telefonní číslo uživatele (klienta).

3. Návrh na uzavření smlouvy uživatelem (klientem) je učiněn se lhůtou stanovenou pro jeho přijetí, jejíž běh končí okamžikem shodujícím se s údajem o datu a čase přepravy uvedeném v objednávkovém formuláři.

4. Návrh na uzavření smlouvy vůči ostatním dopravcům zaniká okamžikem, kdy tento návrh   akceptuje první dopravce.

 

IV. Okamžik uzavření smlouvy o přepravě

1.Smlouva o přepravě mezi dopravcem a uživatelem (klientem) je uzavřena okamžikem doručení potvrzovací SMS zprávy zadavateli a vyplniteli sjednávacího formuláře, tj. uživateli (klientovi).

2. Provozovatel zašle uživateli (klientovi) jménem dopravce, jenž jej k tomu zplnomocnil, akceptaci návrhu na uzavření smlouvy formou SMS zprávy zaslané na zadané telefonické číslo uživatele (klienta).

3. Zpráva o akceptaci návrhu obsahuje nejméně jméno a identifikační údaje dopravce, údaje o přepravovaných osobách, datu, čase a trase přepravy, ceně za přepravu a způsobu její úhrady.

 

V. Ostatní ustanovení

Součástí návrhu na uzavření přepravní smlouvy  jsou i následující ujednání obsažená v tomto článku.

1. Uživatel (klient) výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o přepravě.

2. Uživatel (klient) bere na vědomí, že náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě si hradí sám.

3. Kontrolními orgány činnosti dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR a Magistrát hlavního města Prahy.

4. Všechny spory vyplývající z přepravní smlouvy budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 10, je-li k jejich řešení příslušný okresní soud, nebo u Městského soudu v Praze, je-li k jejich řešení příslušný krajský soud.

5. Smlouva o přepravě se řídí českým právním řádem.

6. Uživatel (Klient) akceptuje ceník uvedený na stránkách. Jedná se o cenu za přepravu a další příplatky související s přepravou, jako například (dětská autosedačka, vyzvednutí klienta s cedulkou, zastávka na jiné adrese, znečištění či poškození vozu dopravce klientem).

7. Při objednání přepravy s nástupním místem více než 50km od Prahy, požadujeme zálohu ve výši 50% z potvrzené ceny jízdného, která musí být připsána na náš účet předtím, než náš vůz vyrazí do vaší nástupní stanice. V případě vašeho nenastoupení tato záloha propadá. Údaje k zálohové platbě pošleme uživateli (klientovi) SMS zprávou do 60-ti minut od odeslání.

8. Zrušení objednávky lze učinit minimálně 2 hodiny před plánovanou přepravou v Praze a minimálně 24 hodin před plánovanou přepravou mimo Prahu. V opačném případě můžeme po uživateli (klientovi) požadovat úhradu 50% ceny.

9. Pokud se stane, z důvodu vyšší moci, že dopravce nepřistaví uživateli (klientovi) automobil včas, musí řidič dát telefonicky tuto skutečnost na vědomí uživateli (klientovi) minimálně 20 minut před plánovanou přepravou. Zákazníkovi tímto nevzniká žádná náhrada škody.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel (klient) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do objednávkového formuláře, a to pro účely uzavření a realizace smlouvy o přepravě.

3. Osobní údaje uživatele (klienta) nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám s výjimkou dopravců.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout. Provozovatel má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VII. Účinnost

Uživatel (klient) vyslovuje s těmito obchodními a přepravními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář na webových stránkách nebo okamžikem telefonického objednání na Call centrum dispečinku na telefonním čísle: +420 773 636 655

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024